Domov

Prepravný poriadok
T-Roman, s.r.o

Pre vykonávanie koncesovanej živnosti
Taxislužba

PREPRAVNÝ PORIADOK

pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy - taxislužby
vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 8/2009
Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Čl. I
Úvodné ustanovenia

 1. Prepravný poriadok upravuje prepravne podmienky dopravcu potrebne na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe.
 2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu.
 3. Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinnosti účastníkov.

Čl. II
Vymedzenie základných pojmov

 1. Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.
 2. Dopravcom sa na účely tohto prepravného poriadku rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy – taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožine a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.

Čl. III
Povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný:

 1. Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku.
 2. Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku na svojom webovom sídle.
 3. Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného.
 4. Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.
 5. Označiť každé prevádzkovane vozidlo svojim obchodným menom.
 6. Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe cestujúcim a tretím osobám.
 7. Ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe vykonávajúci dopravca, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom rozsahu.

Čl. IV
Vozidlo taxislužby

 1. Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:
  • je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,
  • ma najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
  • je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb, vrátane vodiča,
  • je na predných ľavých a pravých dverách označene obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby,
  • ma pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určene meradla,
  • ma na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného
  • je poistene pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku,
  • je vybavene funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI; Osobne auto taxislužby pripravene na prepravu ma rozsvietene strešne svietidlo:
  • - od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je strešne svietidlo vypnute,

   - osobne auto taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu, ma strešne svietidlo zakryte neprehľadnou prikrývkou alebo je odmontovane.

  • umožňuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo ma batožinový priestor alebo úložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

Čl. V
Výkon taxislužby

 1. Dopravca ma prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku.
 2. Dopravca ponúka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, pričom vodič vozidla taxislužby zabezpečuje jej riadne a včasne vybavenie a je povinný prepraviť cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta.
 3. Vodič vozidla taxislužby je taktiež povinný prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy.
 4. Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia.
 5. Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.
 6. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú vo vozidle taxislužby fajčiť, piť, jesť, na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča alebo vedenie vozidla taxislužby.
 7. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.
 8. Cestovnú batožinu, barly, palice, kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečne, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič vozidla taxislužby.
 9. Vo vozidle taxislužby sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.
 10. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
 11. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:
  • číslo dokladu,
  • evidenčne číslo vozidla,
  • dátum jazdy,
  • štátnu poznávaciu značku vozidla
  • východiskové a cieľové miesto prepravy,
  • zaplatene cestovne,
  • podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal,
 12. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:
  • osvedčenie o technickom preukaze vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla,
  • kópiu koncesnej listiny,
  • tlačiva potvrdeniek o zaplatení cestovného,
  • preukaz totožnosti

Čl. VI
Zmluva o preprave osôb

 1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná zmluva“).
 2. Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim a prostredníctvom vodiča taxislužby
  • na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby,
  • vo svojom sídle,
  • prostredníctvom dispečingu,
  • pričom prepravná zmluva sa uzatvára ústne na základe konania cestujúceho, ktorým dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu.

 3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy ma cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby.
 4. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. V ods. 11 prepravného poriadku.
 5. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.
 6. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič vozidla taxislužby podľa podmienok čl. VIII prepravného poriadku.
 7. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určene cestovne podľa cenníka taxislužby. Odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľne súdnou cestou.

Čl. VII
Odstúpenie od zmluvy

 1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnene podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.
 2. Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajči, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravovane zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.
 3. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvne podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

Čl. IX
Odmietnutie prepravy

Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:

Čl. IX
Nakladanie s nájdenými vecami

 1. Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby.
 2. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá.
 3. Nálezca ma pravo na náhradu nevyhnutných výdavkov.

Čl. X
Zodpovednosť

 1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:
  • náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom,
  • náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby,
 3. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

Čl. XI
Reklamácie, sťažnosti, škoda

Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dni od vykonania prepravy. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku.

Čl. XI
Reklamácie, sťažnosti, škoda

 1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej len „MU“) pri výkone osobnej dopravy - taxislužby sa považuje:
  • dopravná nehoda,
  • požiar vozidla,
  • uraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby.
 2. Pri MU je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:
  • bezodkladne zastaviť vozidlo,
  • urobiť potrebne opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného MU,
  • poskytnúť podľa svojich schopnosti a možnosti zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
  • urobiť vhodne opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.
 3. Ak pri MU došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:
  • ohlásiť bezodkladne MU policajnému organu,
  • zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia MU,
  • zotrvať na mieste až do príchodu policajného organu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení MU.

Čl. XIII
Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode

 1. V prípade dopravnej nehody je vodič povinný oznámiť bezodkladne túto skutočnosť dispečerovi zamestnávateľa, alebo inej zodpovednej osobe v sídle spoločnosti zamestnávateľa. Porušenie tejto povinnosti bude zamestnávateľ považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny, ktoré bude mať za následok okamžité skončenie pracovného pomeru.
 2. Dopravnou nehodou sa v zmysle úst. § 64 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozumie udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:
  • sa usmrtí alebo zraní osoba,
  • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
  • uniknú nebezpečné veci alebo
  • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona.
 3. Vodič, ktorý s a stane účastníkom dopravnej nehody, je povinný privolať políciu ak:
  • pri dopravnej nehode došlo ku škode na zdraví,
  • ak bola pri nehode spôsobená škoda na majetku tretej osoby alebo došlo k poškodeniu verejnoprospešného zariadenia ( budova, oplotenie, dopravné značenie a pod.),
  • ak vinník nehody nepriznáva svoje zavinenie,
  • ak účastníkom nehody nie je zrejmý jej priebeh
  • nedôjde k dohode medzi účastníkmi nehody
  • pri podozrení, že vinník nehody spôsobil nehodu pod vplyvom alkoholu
  • vecná škoda presiahla 10-násobok minimálnej mzdy
 4. V prípade, že vodič nezavinil dopravnú nehodu, je povinný opísať policajtovi jej priebeh a žiadať, aby bol tento opis zaznamenaný v Zápise polície o dopravnej nehode.
 5. V prípade, že privolaný policajt odmietne uviesť do záznamu opis nehody uvádzaný vodičom, vodič nie je povinný podpísať Zápis o dopravnej nehode a požiadať policajta o záznam, že Zápis o dopravnej nehode odmietol podpísať z dôvodu, že v ňom policajt odmietol zaznamenať tento opis.
 6. Vodič je povinný požiadať privolaného policajta, aby si vyžiadal osobné údaje všetkých účastníkov dopravnej nehody, prípadne ďalších svedkov, ktorých výpovede by mohli byť použité pri objasnení dopravnej nehody.
 7. Vodič je povinný vyžiadať si od privolaného policajta Zápis o dopravnej nehode, ktorý je povinný odovzdať zamestnávateľovi. Vodič je povinný ubezpečiť sa, že Zápis o dopravnej nehode je podpísaný privolaným policajtom a druhým účastníkom dopravnej nehody. Vzhľadom na závažnosť konkrétneho prípadu, bude zamestnávateľ považovať porušenie tejto povinnosti za závažné porušenie pracovnej disciplíny, ktoré bude mať za následok okamžité skončenie pracovného pomeru.
 8. V prípade, že privolaný policajt nevyhodnotí vzniknutú situáciu ako dopravnú nehodu a uloží vinníkovi len blokovú pokutu, je vodič povinný vyžiadať si od vinníka nasledovne doklady:
  • číslo občianskeho preukazu
  • číslo zmluvy pre povinné zmluvné poistenie a názov poisťovne (najlepšie z potvrdenia pre poistenie zodpovednosti, tzv. biela karta)
  • meno, telefónne číslo, adresa vodiča (najlepšie z vodičského preukazu)
  • značka a typ vozidla, evidenčné číslo vozidla (najmä z osvedčenia o evidencii - technického preukazu)
  • obchodné meno a sídlo spoločnosti pri firemných vozidlách (potvrdenie o poistení zodpovednosti, osvedčenie o evidencii)

Čl. XIV
Záverečné ustanovenia

 1. Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v Prepravnom poriadku.
 2. Tento prepravný poriadok sa môže meniť len písomnými dodatkami a na základe rozhodnutia konateľa T-ROMAN, s.r.o.
 3. Tento prepravný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania.
V Bardejove, dňa 04.07.2019
T-ROMAN, s.r.o.
Roman Antolík
Minimálna sadzba
2,50€
I. Sadzba
1,00€
II. Sadzba
1,30€
III. Sadzba
0
Čakanie
10€
Poškodenie, znečistenie vozidla
20€